Algemene Verkoopvoorwaarden Vleck wijnen

KvK Amsterdam 75 27 65 26

 Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Vleck wijnen zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.
1.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Vleck wijnen worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Vleck wijnen ingeschakelde tussenpersonen en andere partijen.

1.3 Van het in de voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

1.4 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.

Artikel 2. Overeenkomst en aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van Vleck wijnen zijn vrijblijvend en Vleck wijnen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, danwel indien sprake is van publicatie- en/of drukfouten.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Vleck wijnen. Vleck wijnen is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Vleck wijnen zal bestellingen geplaatst door personen van onder de achttien (18) jaar niet in behandeling nemen.

Artikel 3. Levering

3.1 De door Vleck wijnen opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

3.2 Er geldt een bijdrage aan de bezorgkosten van € 7,50 per adres voor bestellingen van minder dan € 75,00.Voor bestellingen groter dan € 75,00 neemt Vleck wijnen de verzendkosten voor zijn rekening. Voor bestellingen aan landen anders dan Nederland gelden afwijkende tarieven.

Artikel 4. Tarieven en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Betaling dient te geschieden zonder enige verrekening binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

4.3 Betaling kan tevens geschieden per IDEAL, VISA of Mastercard.

4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Vleck wijnen bent u een bedrag van vijftien euro(€ 15,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Vleck wijnen haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd.

4.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Vleck wijnen gerechtigd zonder ingebrekestelling, de uitvoering van de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden met behoud van haar rechten.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Vleck wijnen verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering na te kijken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Mocht dit niet het geval zijn, dient u Vleck wijnen daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf werkdagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Vleck wijnen de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 werkdagen na aflevering aan Vleck wijnen te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de originele verpakking inclusief het etiket van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Bij retournering van producten zullen eventuele betalingsregelingen automatisch vervallen.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.1 Voor verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Vleck wijnen, dan wel tussen Vleck wijnen en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Vleck wijnen, is Vleck wijnen niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Vleck wijnen.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Vleck wijnen in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat Vleck wijnen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 9. Diversen

9.1 Indien u aan Vleck wijnen schriftelijk opgave doet van een adres, is Vleck wijnen gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Vleck wijnen schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

9.2 Wanneer door Vleck wijnen gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Vleck wijnen deze voorwaarden soepel toepast.

9.3 Vleck wijnen is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

9.4 Vleck wijnen behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijden te wijzigen.

Artikel 10. Retour en vergoeding.

10.1  Wijnen die niet bevallen kunnen worden teruggeven, het gaat dan uiteraard alleen om de ongeopende flessen. De eventuele verzendkosten van een retourzending zijn voor rekening van de afzender en gebeurt in de oorspronkelijke verpakking of in een door PostNL goedgekeurde flesverpakking. Het teruggeven van wijn is mogelijk tot een maand na aankoop. Vleck wijnen betaalt het volledige aankoopbedrag van de wijnen terug (inclusief eventuele verzendkosten). Wanneer een fles ‘kurk’ heeft kan deze altijd worden teruggegeven, in dat geval wordt ook de geopende fles vergoed.

10.2  Na ontvangst van het product heeft de consument een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren. Daarbij draagt de consument zelf de kosten van retourzending, met uitzondering van een terecht beroep op de “niet goed-geld terug” regeling. De aanbieder zal in geval van ontbinding, binnen 30 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen terugbetalen. Dit geldt uitsluitend voor niet aangebroken flessen.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12: Geborgde werkwijze Vleck Wijnen B.V.

Geborgde werkwijze alcoholwet. Geborgde werkwijze leeftijdscheck 18+

Vleck Wijnen B.V. versie 12 april 2024

Verantwoorde alcoholverkoop is voor Vleck Wijnen B.V. erg belangrijk voor Vleck Wijnen B.V. wil bij het bestellen van wijn geen alcohol bezorgen aan jongeren onder de achttien jaar.

In dit document, de geborgde werkwijze, wordt omschreven hoe wij invulling geven aan verantwoorde verkoop op afstand. Met andere woorden, hoe de leeftijdgrens bij voor Vleck Wijnen B.V. wordt geborgd vanaf het moment van bestellen (telefonisch of online) tot en met het moment van levering. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde (of bij een distributiepunt) en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

Dit document is actueel en kan op elk moment worden opgevraagd. Het document wordt ten minste één keer per jaar geactualiseerd (n.a.v. een evaluatie) en bij iedere wijziging van de situatie. De geborgde werkwijze omschrijft:

-hoe voor Vleck Wijnen B.V., samen met eventuele ketenpartners (bezorgdiensten), de leeftijdsgrens bewaakt van bestelling van de wijn tot en met de bezorging;

-hoe voor Vleck Wijnen B.V. wijnhandel ervoor zorgt dat de werkwijze duidelijke en helder kenbaar wordt gemaakt voor medewerkers, eigen bezorgers en/of anderen die werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van voor Vleck Wijnen B.V. Hoe voor Vleck Wijnen B.V. wijnhandel controleert op de juiste naleving van de geborgde werkwijze en hoe, naar aanleiding van evaluaties van de werkwijze, eventuele veranderingen worden doorgevoerd.

Proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit)

Vleck wijnen vermeld op de homepage van de site de NIX18 voorwaarden door middel van het vermelden van het NIX18 logo. In de winkelomgeving van de site wordt voor het afrekenen de leeftijd gevraagd door middel van het aanvinken van een button. Tevens wordt bij de verkoop vermeld dat de leeftijd bij bezorging altijd wordt gecontroleerd. Wordt de 18-+ button niet aangevinkt dan kan er niet worden afgerekend en dus niet worden besteld.

Vleck Wijnen gebruikt de bezorgservice van PostNL voor de bezorging van de online verkochte wijnen. Op het afleveretiket staat vermeld dat de leeftijd gecontroleerd moet worden. Op de bezorgdoos wordt een sticker aangebracht met het NIX18-logo zodat de bezorger wordt herinnerd aan de leeftijdscheck. Volgens de algemene voorwaarden van My Parcel geldt het volgende: met de Leeftijdscheck 18+ als verzendoptie controleert de bezorger van PostNL aan de hand van legitimatie of degene waar de zending aan overhandigd wordt 18 jaar of ouder is.

De eigen bezorgdienst van voor Vleck Wijnen B.V. controleert bij aflevering de geboortedatum aan de hand van de aflevergegevens én het ID-bewijs dat de klant gereedhoudt. Wanneer u reeds door eerdere controle van de eigen bezorger geïdentificeerd bent en u wordt herkend door de eigen bezorger en/of het is evident dat u ouder bent dan 25 jaar, dan kan dit ook als verificatie worden gezien. Legitimatie op verzoek van de bezorger blijft echter te allen tijde verplicht.

Afleveren bij de buren, of wijn achterlaten zonder dat er iemand thuis is, is niet toegestaan. Het pakket zal weer door de bezorger meegenomen worden. In geval van externe bezorging zal het pakket naar een afhaallocatie gebracht worden. Op vertoon van een geldig legitimatiebewijs kan het pakket binnen een week afgehaald worden, hierna gaat het pakket terug naar de afzender. Bij eigen bezorging zal het pakket retour genomen worden en kan het in voor Vleck Wijnen B.V. winkel afgehaald worden, of opnieuw ter verzending aangeboden worden. De verzendkosten zijn voor rekening van de koper.

Informatievoorziening medewerkers (conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het Alcoholbesluit)

Alle medewerkers van voor Vleck Wijnen B.V. worden geïnformeerd over de consequenties van het niet naleven van de verkoopregels. Van elke medewerker wordt verlangd dat hij/ zij kennis van dit document/ deze pagina neemt. De laatste versie van dit document/ deze pagina is uitgeprint en altijd beschikbaar voor de medewerkers van de winkel. Ook worden onze medewerkers tijdens werkbesprekingen actief geïnformeerd over de verkoopregels en het belang van naleving hiervan.
 

Controle (conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit)

Elke jaar worden bij alle winkels de geborgde werkwijze geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

Conform artikel 5.2 lid 1 onder d van het Alcoholbesluit doen wij minimaal één keer per jaar onderzoek naar de uitvoering van de geborgde werkwijze. Dat doen wij door zelf een bestelling te doen in onze webwinkel en de wijnen op ons privéadres te laten afleveren. Daarnaast overleggen wij met onze logistieke partner of de bezorgingen aan de wettelijke eisen voldoen.

Laatste controle heeft plaatsgevonden op 13 april 2024, verzendnummer 3SMYPA036667372.

Wanneer blijkt dat ten onrechte alcoholhoudende drank is afgeleverd aan een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt of de alcoholhoudende drank op een ander adres is afgeleverd, zullen wij corrigerende acties uitvoeren, zoals het aankaarten van dergelijke gebrek bij onze logistieke partners en indien nodig het aanpassen van onderlinge afspraken/processen met onze logistieke partners.